گزارش تصویری ششمین جشنواره ملی زعفران

ششمین جشنواره ملی زعفران آبان ماه سال 1390 در شهرستان باخرز با حضور دکتر اسدالهی و مهندس خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی