بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان شهرستان تایباد

بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معیت دکتر اسدالهی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی از بیمارستان شهرستان تایباد