افتتاح دانشکده پرستاری تربت جام با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی