رعایت اصول اخلاقی توسط همه کاندیدا در انتخابات

در انتخابات همه  باید اصول اخلاقی را رعایت کنند من اگر صحبت می کنم باید خودم را ثابت کنم. ما نگاهمان به قیامت است نمی توانیم حرفی بزنیم…

مردم آزاد هستند مردم صاحب رای هستند نمی شود کسی که خلاف ما فکر می کند بگوییم ضد دین و انقلاب است.