سند توسعه

سند توسعه شهرستان

الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه:

۱- استقرار در محور ترانزیتی کریدور شرقی- غربی

۲- وجود قابلیتهای معدنی سنگ ساختمانی، سنگ آهن و کانی های غیر فلزی، معادن شن، ماسه، گچ و آهن و …

۳- وجود قابلیتهای بالای کشاورزی و فراهم بودن زیر ساختهای گسترش کشت محصولات متنوع زراعی و دامی.

۴- همجواری با کشور افغانستان و فراهم بودن زمینه صادرات کالا و وجود گمرک و بازارچه مرزی دوغارون.

۵- وجود قابلیتهای بالا در زمینه فعالیتهای آبزی پروری با توجه به تعداد چاههای آب کشاورزی.

۶- دسترسی به شبکه ریلی، با توجه به اجرای راه آهن مشهد- هرات.

۷- تنوع صنایع دستی و سنتی( پارچه بافی، قالیبافی، ساز سازسی و …)

۸- تنوع قابلیتهای گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه:

۱- وقوع خشکسالیها و حوادث غیر مترقبه و وزش بادهای موسمی.

۲- افت شدید آبهای زیر زمینی و بهره برداری های غیر مجاز و بی رویه از منابع آب.

۳- کمبود نیروی انسانی متخصص و پایین بودن سطح سواد و مهارت.

۴- ضعف تشکیلات و نهاده های اجرایی دولتی و خصوصی شهرستان و فراهم نبودن زمینه جذب نیروهای محلی.

۵- تخریب عرصه های منابع طبیعی به منظور توسعه زمینهای کشاورزی دیم کاری.

۶- آثار منفی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از مرزی بودن شهرستان.

۷- کمبود امکانات و تاسیسات و فضاهای فرهنگی متناسب با قابلیتهای فرهنگی شهرستان.

۸-کمبود شبکه های جاده ای و ریلی مناسب و مورد نیاز منطقه.

ج- مسائل اساسی شهرستان:

۱-ضعف نظامهای بهره برداری و شبکه ها و تجهیزات خدماتی و ذخیره سازی محصولات کشاورزی.

۲- عدم پایداری منابع آب، نشست زمین و افزایش پدیده لوله زایی در دشتهای ممنوعه و بحرانی و کاهش ظرفیت ذخیره سازی سفره های آب زیرزمینی و متروک شدن تعدادی از روستاها.

۳- بحران مدیریت آبهای مرزی و مشترک با کشورهای همجوار و کمبود منابع آب در بخشهای؛ شرب شهری، کشاورزی و صنعت.

۴- وجود تنوع قومی و مذهبی( طوایفی چون تیموری، بهلولی، هزاره، بربری، قرایی، سیستانی، کاخکی، خوافی، جامی و بلوچ در نقاط مختلف شهری و روستایی)

۵- کمبود و ضعف زیر ساختهای شهری و روستایی و فقدان سیستم دفع بهداشتی فاضلابها و زباله .

۶- بیکاری فزاینده با توجه به محرومیت شهرستان و نبود مراکز اشتغال صنعتی.

۷-احساس نا امنی در مرزها و تاثیر پذیری آن در زمینه سرمایه گذاری.

۸-فقر فرهنگی و اقتصادی و انحرافات اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر.

۹- کمبود شدید فضاهای فرهنگی، ورزشی تفریحی و گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر و در معرض تهاجم فرهنگی بودن.

۱۰- پایین بودن سطح مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری رد بخشهای مختلف اقتصادی.

۱۱-وجود دام غیر مجاز و بیش از حد ظرفیت مراتع و بیابان زایی و حرکت شن های روان.

۱۲- پایین بودن سطح سواد و مهارت و بالا بودن میزان موالید و رشد جمعیت.

۱۳-ازدواج غیر قانونی با اتباع خارجی و وجود تعداد زیادی فاقدین شناسنامه در شهرستان.

د- هدفهای بلند مدت توسعه:

۱-ایجاد امنیت پایدار و اعتلای سطح فرهنگی و انسجام اجتماعی منطقه.

۲- افزایش سطح اشتغال و درآمد در منطقه.

۳-ارتقاء سرمایه های انسانی و آموزش عمومی و گسترش مشارکت عمومی.

۴-توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نهادها.

۵- افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و توسعه آبیاری تحت فشار.

۶-جلوگیری از تخریب اراضی مستعد کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها و نوسازی باغات و توسعه و ترویج کشتهای گلخانه ای.

۷- گسترش ارتباطات اقتصادی- اجتماعی با افغانستان.

۸- توسعه اماکن فرهنگی، ورزشی و گردشگری در سطح شهرستان.

۹- گسترش فعالیتهای بازرگانی.

۱۰- تعادل بخشی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی.

ه- راهبردهای بلند مدت توسعه:

۱-تقویت بنیانهای اقتصادی روستا.

۲بهینه سازی الگوههای بهره برداری از منابع تجدید شونده منابع طبیعی شهرستان.

۳- بهره برداری از قابلیتهای گردشگری و تنوع فرهنگی و هنری شهرستان.

۴- افزایش ضریب امنیتی شهرستان و ایجاد شرایط لازم برای امنیت سرمایه گذاری ها و جذب امکانات و منابع مالی.

۵- توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

۶- افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی.

۷-افزایش راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب  و مهار و ذخیره آب های سطحی و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

۸- جلوگیری از پیشروی کویر و کنترل بیابانزایی از طریق کاربری اصولی اراضی بویزه مراتع بیابانی.

۹- شناسایی قابلیتهای معدنی و تقویت زیر ساختهای لازم و بهره برداری و فرآوری و صادرات.

۱۰- گسترش مراکز و تنوع رشته های آموزش عالی و توسعه منابع انسانی.

۱۱-جلب و جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

۱۲- مهارآبهای سطحی به ویزه در رودخانه های مرزی و مشترک.

۱۳- گستر روشهای مبارزه بیولوزیک و استفاده بهینه از سموم شیمیایی.

۱۴- توسعه راههای نقاط دارای جاذبه گردشگری له ویزه محلهای طبیعی( دره ارزنه و …)

۱۵- توسعه فضاهای تفریحی و توریستی و مراکز اقامتی بین راهی.

۱۶- شکل گیری بازارهای تخصصی واسطه ای در مرز و شهرستان با توجه به نیازهای طرفین.

۱۷- ارتقاء سطح خدمات زیر بنایی شهری.

۱۸- توسعه خدمات زیر بنایی و ساماندهی و ایمن سازی روستاها.

۱۹- توسعه فعالیتهای آبخیزداری

۲۰- حفظ و احیا مراتع و ایجاد تعادل دام و مرتع

و- سیاستهای اجرایی:

۱- تشویق بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی.

۲- توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و به خصوص مراکز سیار.

۳- حمایت از توسعه صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا با هدف افزایش درآمد مالیاتی شهرستان.

۴- توسعه کشت گلخانه ای به منظور بهره برداری از فضا به جای سطح و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، تدوین الگوی کشت محصولات زراعی و باغی و تولید واریته های مقاوم به خشکی و شوری و گسترش آموزش و ترویج.

۵- کاهش ضایعات محصولات زراعی و باغی( حمل و نقل و برداشت و نگهداری)

۶- حمایت از ایجاد مراکز کشت  و صنعت.

۷- اجرای برنامه های لوله گذاری و کانال و ساخت استخر ذخیره آب جهت افزایش راندمان و انتقال و مصرف آب.

۸- ایجاد مراکز شبانه روزی آموزشی در مراکز دهستانها.

۹- فراهم نمودن زمینه صادرات بخشی از تولیدات کشاورزی به کشورهای همسایه( اغانستان) و ارتقاء سهم صادرات محصولات کشاورزی

۱۰- تقویت گمرک دوغارون و تشکیلات بازرگانی.

۱۱- حمایت از اصلاح و احیاء باغات میوه سرد سیری، میوه خشک و دیم بهبود کیفیت محصولات باغی و زراعی.

۱۲- حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و پوشش انهار با عنایت کارهای تشویقی و طرحهای الگویی در منطقه.

۱۳- احیا و مرمت قنوات و چشمه ها و ترویج فعالیتهای آبزی پروری.

۱۴- حمایت از توسعه پرورش شتر مرغ، کبک و طیور با رویکرد صادرات.

۱۵- استفاده از ارقام مقاوم به شوری و خشکی، توسعه کشت مکانیزه.

۱۶- ایجاد تسهیلات و زمینه های تشویقی جهت مصرف کنندگان بهینه از منابع آب “( پسابها و آبهای شور).

۱۷- مشارکت در حفظ و حراست از ابخوان منطقه از طریق مشارکت در انسداد چاههای غیر مجاز.

۱۸- حمایت از راه اندازی تشکلهای مردمی و افزایش شرکتهای تعاونی مرتعداری.

۱۹- تقویت آموزشگاههای کاردانش و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش.

۲۰- ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و دامپروری، گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی( بویزه صادرات و واردات)

۲۱- راه اندازی مجلات و نشریات محلی جهت انعکاس مشکلات و خواسته های مردم.

۲۲- ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری و احداث ادارات فاقد ساختمان مجهز.

۲۳- جذب مشارکت نخبگان و علماء در امر کنترل جمعیت و رفع تقابلات فرهنگی و مذهبی.

۲۴- ایجاد ترغیب بخش خصوصی و خیریه در خصوص مشارکت در احداث مراکز مددکاری اجتماعی.

۲۵- تقویت و توسعه مراکز آموزش عالی موجود پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد مراکز علمی جدید خصوصا دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور ارائه خدمات علمی به داخل و خارج کشور.

۲۶- تقویت حوزه های علمیه و مراکز دینی و مرمت و ساخت مساجد با امکانات مجهز جهت جذب جوانان.

۲۷- فضا سازی در بناهای تاریخی و ایجاد امکانات مناسب در مراکز تاریخی توسعه و گسترش خدمات اسکان و سرویس دهی مناسب، عرضه تولیدات سنتی و بومی منطقه و خدمات بهداشتی و ردمانی.

۲۸- اجرای سیستمهای مدرن آبیاری، لوله گذاری و پوشش انهار، احداث بناهای خاکی و احداث دهانه های آبگیر و بندهای انحرافی و تغذیه سفره های زیر زمینی آب.

۲۹- سالماندهی و بهسازی سکونتگاههای روستایی و شناسایی مناطق آسیب ÷ذیر.

۳۰- تسریع رد تثبیت شن های روان رد کانون هیا بحرانی فرسایش بادی.

۳۱- تسریع رد تفکیک اراضی ملی از مستسنیات و تثبیت مالکیت دولت.

۳۲- تقویت مراکز قرنطینه در شهرستان.

۳۳- تسریع در مطالعات و جهت دهی تغییر دامداری سنتی به دامداری صنعتی به منظ.ور کاهش فشار دام بر عرصه های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز

۳۴- ایجاد مجتمع های دام و طیور و توسعه آبزی پروری.

۳۵- اجرای طرحهای آ”بخیزداری در حوزه شهری و غیر شهری.

۳۶- تسریع در مطالعات انرزی های تجدید پذیر در شهرستان.

۳۷- توسعه شبکه فاضلاب شهری و تصفیه خانه

۳۸- تجهیز و تقویت نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی شهرستان.

ز- اقدامات کلیدی و اولویت دار:

۱- احداث ایستگاههای هواشناسی در دشت های کرات و باخرز

۲- تسریع در اداث باند دوم محور تایباد- تربت جام- مشهد

۳- مطالعه و احداث محور ارتباطی باخرز- خواف و مطالعه باند دوم تایباد- خواف

۴- ایجاد شبکه ریلی( راه آهن)

۵- اجرای طرح حفاظت و حمایت از عرصه های جنگلی و احیاء و اصلاح مراتع و تثبیت شن و بیانانزدایی.

۶- مطالعه و اجرای طرح کنار گذر تایباد و پیش بینی کنار گذر مناسب جهت شهرها و روستاهای حاشیه محورها.

۷- احداث مراکز فنی و حرفه ای تخصصی شبانه روزی با تنوع رشته ها برای دختران و پسران

۸- احداث هنرستان شبانه روزی بازرگانی، کشاورزی و دامپروری، صنایع تبدیلی از جمله صنایع غذایی.

۹- احداث آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات زراعی و باغی به منظور صادرات

۱۰- اجریا طرح جامع پایانه مرزی دوغارون و ایجاد اماکن و توسعه بازارهای عرضه کالا در آن.

۱۱- احداث سیلو جهت نگهداری محصولات کشاورزی

۱۲- ایجاد مجتمع فرهنگی- ورزشی در تایباد و سالنهای ورزشی در مراکز بخش.

۱۳- احداث شهرک صنعتی تایباد و ناحیه صنعتی باخرز.

۱۴- ایجاد مرکز درمان بستر باخرز

۱۵- ایجاد و توسعه صرافی های مجاز در پایانه مسافری و مراکز مورد نیاز گردشگران

۱۶- تهیه و اجرای طرحهای هادی و ساماندهی فضایی سکونتگاهها در معرض خطر

۱۷- انجام عمیات زئو فیزیک هواییپتانسیل یابی مواد معدنی استراتزیک در شهرستان.

۱۸- مطالعه و بهسازی محور باخرز – تربن جام.

۱۹- تسریع در بهشازی و ارتقاء محور موجود تایباد- خواف به سمت کالشور

۲۰- تکمیل مطالعات و ارتقاء محود تایباد- دوغارون.

۲۱- مطالعه و بهسازی محور تایباد- باخرز- جعفر آباد

۲۲- مطالعه منطقه ویزه اقتصادی شهرستان

۲۳- مطالعه مهار آب های سطحی با ایجاد سدها

۲۴- ایجاد مجتمع های گلخانه ای

۲۵- ارتقاء و بهسازی کلیه محورهای روستایی منتهی به مراکز بخ های و شهرستان

۲۶- تهیه و اجرای طرح های انون بحرانی تحت تاثیر فرسایش بادی

۲۷- ایجاد فضاهای سبز و پارک جنگلی در محورهای ترانزیتی.

۲۸- مرمت بناهای تاریخی و ایجاد موزه مردم شناسی.

۲۹- ایجاد ادارات مرتبط با نیاز شهرستان

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


− 3 = هیچ

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تهران - میدان بهارستان - مجلس شورای اسلامی - تلفن 02133552848-02133125970 - نمابر 02139932563
تربت جام - بلوار امام خمینی (ره) - جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) تلفن : 052822221562
تایباد - بلوار امام حسین (ع)- طبقه فوقانی فروشگاه مرزنشینان 05294233066
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ می باشد.

Copyright © 2008-2013