توانمندی های بخش کشاورزی

شهرستان تربت جام/توانمندی های بخش کشاورزی

سیمات کشوری:

عنوان

مساحت(کیلومتر مربع)

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تربت جام

۳۰/۸۱۳۶

۵

۴

۱۳

استان خراسان رضوی

۱۲۷۷۳۵

۶۴

۶۹

۱۶۱

درصد از استان

۴/۶

۸/۷

۸/۵

۸

جمعیت :

عنوان

آبادی دارای سکنه

خالی از سکنه

جمع کل آبادی

جمعیت روستائی

جمعیت شهری

تربت جام

۲۶۹

۵۹

۳۲۸

۱۳۴۰۴۸

۱۰۵۳۴۷

استان خراسان رضوی

۳۸۴۱

۴۶۵۴

۸۴۹۳

۳۷۵۳۵۱۲

درصد از استان

۷

۳/۱

۸/۳

ب – وضعیت آب و هوا و اقلیم :

متوسط بارندگی

(mm)

متوسط درجه حرارت C

حداقل درجه حرارت C

حداکثردرجه حرارت C

رطوبت نسبی%

وضعیت باد

طبقه بندی اقلیمی

۱۷۶

۴/۱۵+

۱۷-

۳۹+

۵۲

متوسط

سرد و خشک

ج – منابع طبیعی و آبخیزداری:

منابع طبیعی شهرستان تربت جام ۴۷۸۵۵۱ هکتار وسعت  دارد  که مرتع ۴۱۳۹۶۱ هکتار(۱۲۱۷۱ هکتارمرتع عالی -۱۸۳۷۵۷هکتار مرتع متوسط-۲۱۸۰۳۳هکتار مرتع فقیر)  و ۳۲۵۸ هکتار جنگل و ۱۲۴۶۲ هکتار بیابان . ۱۱۴۲۸ هکتار باقیمانده بیشه زار و درختچه زار می باشد.

د: وضعیت منابع طبیعی وسعت به هکتار

وسعت منابع طبیعی

درصد از

استان

وسعت بیابانها و کویر

درصد از

استان

وسعت

جنگلها

درصد از استان

وسعت

مراتع

درصد

از

استان

وسعت    بیشه زار

و  درختچه

درصد

از

استان

۴۷۸۵۵۱

۵٫۲

۱۲۴۶۲

۱٫۸

۵۲۱۲۸

۴۱۳۹۶۱

۶٫۰۷

۱۱۴۲۸

۲٫۷

رتبه ششم

*

رتبه هفتم

*

رتبه یازدهم

*

رتبه چهارم

*

رتبه ششم

*

تعداد طرحهای مدیریت جنگل  ۲ مورد  – سطح عرصه های حفاظت  شهرستان  ۴۶۶۰۸۹ هکتار  تعداد محافظین ۵۷ نفر

آبخیز داری :

شهرستان دارای ۱۲ حوزه آبخیز  و   ۲۹۰ میلیون متر مکعب روان آب در سال می باشد. مساحت اراضی دارای پوشش گیاهی ۵۸۸۳۸۳ هکتار و شیب متوسط حوزه  آبخیز ۸۵/۱۱ درصد و ضریب روان آب ۲۱/۰ درصد و فرسایش ویژه ۸ تن در هکتار برآورد شده است.

منابع آب :

بر طبق آمار ۲۰ ساله هواشناسی بارندگی در شهرستان معادل ۱۷۶ میلی متر ثبت شده که پتانسیل آن   معادل ۶/۱ میلیارد متر مکعب  آب سالانه وارد جلگه می شود از این مقدار حدود ۸۵ درصد بصورت روان آب و تبخیر می باشد. ۱۵ درصد  به عنوان باران موثر اراضی کشاورزی  و  تغذیه سفره های زیر زمینی استفاده می شود. .جدول ذیل مشخصات منابع آبی کشاورزی شهرستان را به تفکیک بخش ارائه  می کند.

تعداد

چاههای عمیق

کشاورزی

شهرستان

۶۳۷ حلقه

حومه

۲۵۶

بالاجام

۱۲۹

تعاونی قائم  جام

۳۸

تعاونی جامرود

۳۵

تعاونی صدگل و خاوران

۲۷

شرکت سهامی زراعی نیل آباد

۳۲

پایین جام

۱۲۰

تعداد

چاههای نیمه عمیق

کشاورزی

شهرستان

۵۱ حلقه

حومه

۴۲

بالاجام

۴

تعاونی قائم  جام

۱

تعاونی جامرود

۲

تعاونی صدگل و خاوران

-

شرکت سهامی زراعی نیل آباد

-

پایین جام

۲

تعداد

قنوات

شهرستان

۱۳۸ رشته

حومه

۷۸

بالاجام

۴۲

تعاونی قائم  جام

۹

تعاونی جامرود

۶

تعاونی صدگل و خاوران

-

شرکت سهامی زراعی نیل آباد

-

پایین جام

۳

تعداد چشمه  ۳۵

دهنه

حومه

۱۲

بالاجام

۱۶

تعاونی قائم  جام

-

تعاونی جامرود

-

تعاونی صدگل و خاوران

-

شرکت سهامی زراعی نیل آباد

-

پایین جام

۷

تعداد رودخانه دائمی و فصلی

۹

رشته

حومه

۳

بالاجام

۵

تعاونی قائم  جام

-

تعاونی جامرود

-

تعاونی صدگل و خاوران

-

شرکت سهامی زراعی نیل آباد

-

پایین جام

۱

بیش از ۹۰ درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود.متاسفانه شهرستان تربت جام  فاقد رودخانه عمده و مهم  بوده  و ۹۲ درصد از آب  مصرفی در بخش کشاورزی بوسیله منابع زیر زمینی تامین می شود.(  ۸ درصد توسط آبهای سطحی  )بدلیل اضافه برداشت از منابع زیر سطحی شاهد افت سالانه ۵/۱ متر سطح ایستایی  هستیم رکورد  بیلان منفی دشت در بین دشت های استان خراسان بالاترین میزان را دارد و این نشان دهنده شرایط فوق بحرانی  می باشد برابر اعلام  اداره آب منطقه ای استان  ۶۰ درصد  حجم مخزن  از دست رفته  وفقط ۴۰ درصد باقیمانده است.و اگر اقدام جدی انجام نپذیرد زندگی در شهرستان طی چند سال آینده به مخاطره خواهد افتاد .

سیمای کشاورزی شهرستان:

مساحت شهرستان ۸۱۳۶ کیلومتر مربع است که ۴۸۰ هزار هکتار از آن را مراتع و ۲۲۴۳۱۹ هکتار را اراضی قابل کشت تشکیل میدهد (۵/۹درصد از اراضی قابل کشت استان) و بقیه اراضی را بیابانها و کویر وغیره را شامل می شود. از لحاظ میزان تولیدات کشاورزی این شهرستان  در استان رتبه  سوم را پس از شهرستانهای سبزوار و نیشابور قرار دارد . و اگر بدانیم شهرستان تربت جام با داشتن ۴ درصد از  جمعیت کل  استان ۷/۶ درصد از شاغلین کشاورزی استان خراسان رضوی و ۵/۴۶ درصد از کل شاغلین شهرستان را داراست  اهمیت  بخش کشاورزی  شهرستان در استان خراسان بیشتر نمایان می گردد.

جدول برآورد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بخش کشاورزی بر حسب گروههای عمده فعالیت  و وضع شغلی  در شهرستان و استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵

عنوان

جمع کل

شهری

روستایی

جمع

بخش خصوصی

بخش عمومی

جمع

بخش خصوصی

بخش عمومی

شهرستان

۲۶۰۱۴

۳۸۴۱

۳۷۰۶

۱۳۶

۲۲۱۷۳

۲۱۴۵۰

۷۲۴

استان

۳۹۴۰۷۵

۶۵۵۲۷

۶۳۴۰۳

۲۱۲۳

۳۲۸۵۴۸

۳۲۵۱۰۹

۳۴۳۸

درصد

۷/۶

۸/۵

۸/۵

۴/۶

۷/۶

۶/۶

۲۱

زیر بخش های کشاورزی:

زراعت :

همانطور که ذکر شد زراعت  اهمیت بسیار زیادی  در کشاورزی شهرستان دارد و بهره برداران شهرستان عمدتا  در این بخش فعالیت دارند. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۸۲ ،  ۳۱ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان زراعتکار بوده اند.

جدول مقایسه ای زراعت شهرستان  با استان

اراضی

زراعی

(هکتار)

درصد

از استان

اراضی

آبی

(هکتار)

درصد

از استان

اراضی دیم

(هکتار)

درصد ازاستان

میزان تولیدات زراعی آبی

(تن)

درصد از

استان

میزان  تولیدات زراعی دیم

(تن)

درصد از استان

۱۱۶۲۶۶

۲/۱۱

۷۰۰۸۴

۵/۱۰

۴۶۱۸۲

۵/۱۲

۶۹۶۶۶۰

۸/۱۱

۱۴۵۹۷

۷

رتبه سوم

در استان

*

رتبه سوم

*

رتبه دوم

*

رتبه سوم

*

رتبه  هفتم

*

شهرستان در محصولات زراعی  زیر دارای رتبه  می باشد:

-          گندم رتبه اول در عملکرد  و  سوم در سطح و میزان تولید

-          جو مقام اول در عملکرد

-          پنبه مقام اول در عملکرد

-          جالیز مقام اول در سطح میزان تولید و عملکرد

-          کلزا مقام  سوم در میزان تولید

-          گوجه فرنگی  مقام سوم در میزان تولید

-          ذرت علوفه ای مقام دوم در سطح و میزان تولید

باغبانی:

جدول مقایسه تولیدات باغی شهرستان با استان

سطح زیر کشت باغات (هکتار)

درصد

از استان

تولیدا محصولات باغی(تن)

درصد

از استان

۶۷۵۰

۸/۲

۱۲۸۴۹

۴/۱

رتبه سیزدهم

****

شانزدهم

*****

جدول مقایسه عمده محصولات باغی شهرستان  با استان:

عنوان

سطح زیر کشت

درصد از استان

میزان تولید

درصد از استان

میوه های دانه دار

۱۵۲

۷/۰

۲۸۳

۱/۰

میوه های هسته دار

۷۹۳

۸/۳

۱۳۰۹

۳/۱

میو های دانه ریز

۵۵۶

۹/۱

۸۱۳۸

۲/۲

میوه های خشک

۲۴۴۸

۸/۲

۲۳۵۲

۴/۴

میوه های نیمه گرمسیری

۵۰

۶/۰

۱۶۵

۱۵/۰

سایر محصولات(زعفران  ، زیره)

۲۷۳۹

۸/۳

۵۹۸

۸/۴

مقایسه ارزش  اقتصادی محصولات کشاورزی شهرستان با استان:                                              (میلیون ریال)

عنوان

مجموع ارزش ناخالص محصولات زراعی

مجموع ارزش ناخالص محصولات باغی

مجموع ارزش محصولات فرعی

(زراعی و باغی)

جمع کل ارزش ناخالص محصولات کشاورزی

میزان ارزش

رتبه در استان

میزان ارزش

رتبه در استان

میزان ارزش

رتبه در استان

تربت جام

۸۰۳۰۶۴

سوم

۴۸۵۳۰

چهاردهم

۱۲۵۸۳۰

۹۷۷۴۲۵

چهارم

استان

۶۴۲۵۵۲۹

*

۲۴۲۷۴۸۱

*

۱۵۵۳۷۸۹

۱۰۴۰۶۸۰۰

*

در صد

۵/۱۲

*

۲

*

۱/۸

۳/۹

*

مکانیزاسیون کشاورزی:

براساس جدول ذیل  شاخص های  مکانیزاسیون کشاورزی  مورد بررسی قرار گرفته است:

عنوان

سطح مکانیزاسیون زراعی

سطح مکانیزاسیون باغی

وضعیت توان ای کشتی

واحدهای خدمات

مکانیزه

سازندگان ماشین ها و

ادوات کشاورزی

کمباین

تراکتور

تربت جام

۰٫۷۴

۰٫۱۲

۱۰۴

۱۴۵۶

۴

۴

استان

۰٫۷۴

۰٫۱۲

۵۴۹

۲۰۹۵۱

۱۱۰

۱۲۴

درصد

*

*

۱۸٫۹

۶٫۹

۳٫۶

۳٫۲

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


7 × = چهل نُه

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تهران - میدان بهارستان - مجلس شورای اسلامی - تلفن 02133552848-02133125970 - نمابر 02139932563
تربت جام - بلوار امام خمینی (ره) - جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) تلفن : 052822221562
تایباد - بلوار امام حسین (ع)- طبقه فوقانی فروشگاه مرزنشینان 05294233066
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ می باشد.

Copyright © 2008-2013